#12 IDEI, jeden REGION

#1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego i odpowiedzialnego jest dla mnie sprawą priorytetową. Rozumiem przez to współpracę, integrację i przeciwdziałanie polaryzacji społeczeństwa. Świadome wybory zmierzające do poprawy jakości życia i poczucia odpowiedzialności za nasze i przyszłe pokolenia – mimo, że kadencja trwa 4 lata, jej skutki potrafią być odczuwalne znacznie dłużej. Bądźmy dobrą zmianą, pozytywnie rzutującą na przyszłe pokolenia. Budujmy nową jakość polityki – polityki opartej na współpracy, gdzie osiągnięcie głównego celu jakim jest dobro wspólne, stoi wysoko ponad partyjnymi podziałami. Postaw na młodych!

#2. Drugi z moich postulatów to równoprawność i dostępność. To wyrównanie szans obywateli w dostępie do informacji, edukacji, kultury i przestrzeni, ale to również zapewnienie obywatelom dostępu do zdrowego środowiska. Równi w prawie i wobec prawa!

#3. Mimo, że aktywizacja środowisk kobiecych w Polsce jest zjawiskiem postępującym, parytet płci nadal nie jest w pełni widoczny w wielu dziedzinach życia. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu obecności kobiet w życiu społecznym wymaga nadal podjęcia wielu świadomych działań. W ostatnich latach doświadczyłyśmy wielu upokorzeń. Moją naczelną misją będzie stanie na straży praw Polek, by nigdy więcej nie musiały bronić się same! Wprowadźmy finansowanie in vitro z budżetu państwa, wspierajmy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zawalczmy o prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i pełnego dostępu do darmowych badań prenatalnych, liberalizację prawa do aborcji, a także dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. W naszym regionie twórzmy przestrzeń służącą wymianie doświadczeń zawodowych i macierzyńskich pomiędzy kobietami. 

#4. Powszechnie wiadomo, że edukacja stanowi kluczowy element rozwoju oraz podwyższania poziomu świadomości i właśnie z tego powodu powinna być wielopłaszczyznowa i dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Obecny system edukacji opiera się o jednolity wzorzec, wykluczający indywidualność. Chcę, aby priorytetem oświaty było rozwijanie wrodzonych predyspozycji – wprowadźmy bogatą ofertę bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć w szkołach. Co więcej politycy muszą kierować się wiedzą, uczciwością i sumiennością, czyli wszystkim tym czego uczą właśnie w szkole! To są warunki, których spełnienie gwarantuje obywatelom życie w mądrym państwie – a ja takiej właśnie Polski chcę! Polski mądrej!

#5. Na swojej drodze spotkałam wielu nauczycieli, którzy potrafili przekazać swą wiedzę z poszanowaniem moich pasji, dzięki czemu czułam, że pod ich okiem mogę bezpiecznie rozwinąć skrzydła. Ich wkład w kształcenie młodych pokoleń zasługuje na szacunek i wdzięczność okazywane nie tylko w Dniu Nauczyciela. Poszanowanie ich pracy powinno przekładać się przede wszystkim na adekwatne wynagrodzenie. Nie możemy pozwolić, by względy ekonomiczne pozbawiały nas wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry nauczycielskiej. Wzmocnijmy autonomię nauczycieli i zabezpieczmy apolityczność szkół.

#6. Kwestią równie istotną dla poprawy sytuacji w naszym kraju jest uzdrowienie relacji między uczniami i nauczycielami. Potrzebujemy relacji opartych na wzajemnym szacunku, partnerstwie i mentoringu. To te czynniki stwarzają pozytywne bodźce w procesie edukacji. Jak je budować? Kluczem jest możliwie zindywidualizowane podejście do ucznia, ale również szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Szkoła musi być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich! Odpolitycznijmy szkoły, wprowadźmy do planów lekcji zajęcia służące poszerzaniu świadomości uczniów w dziedzinach takich jak ekologia, zdrowie, higiena czy cyber-bezpieczeństwo. Odciążmy tornistry i portfele poprzez postawienie w szkołach indywidualnych szafek dla uczniów oraz zapewnijmy podręczniki i materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. 

#7. Prawna ochrona zwierząt. Temat ten jest mi szczególnie bliski ze względu na moje zainteresowania naukowe oraz prowadzoną przeze mnie na co dzień działalność aktywistyczną. Chociaż ogromnym szacunkiem darzę każdą osobę działającą na rzecz zwierząt, z uwagi na własne doświadczenie w tej materii doskonale wiem, że to systemowe zmiany stanowią fundament poprawy prawnej ochrony zwierząt. Trzeci sektor nie jest w stanie w nieskończoność ponosić odpowiedzialności za bestialstwo oraz nieodpowiedzialność. Od kilku lat zawzięcie walczę o wzmocnienie prawnej ochrony zwierząt, szukając rozwiązań mogących istotnie poprawić ich warunki bytowe. Zwierzęta nie mają głosu, dlatego to my musimy o nie walczyć!

#8. Ochrona środowiska to temat często pomijany w debacie publicznej. Niewygodny. Błędnym jest przekonanie, zgodnie z którym jedyną siłą napędową rozwoju gospodarczego jest eksploatacja zasobów natury. Nie boję się zadawać trudnych pytań w imieniu naszego i przyszłych pokoleń. Gospodarka może funkcjonować, nie niszcząc środowiska. Gospodarka obiegów zamkniętych to moim zdaniem klucz do równowagi. Naukowcy są zgodni co do tego, że za tak przyśpieszające zmiany klimatu odpowiada człowiek i na tym etapie tylko człowiek może im zapobiec. Wyłączmy z wycinki najcenniejsze przyrodniczo obszary podkarpackich lasów, stwórzmy program odtwarzania torfowisk i mokradeł i obejmijmy polskie rzeki stałym monitoringiem. 

#9. Zmiany klimatu. Przeciwdziałanie i zapobieganie. Europa jest światowym liderem w zakresie wprowadzania rozwiązań i mechanizmów, które maja na celu łagodzenie skutków zmian klimatu, ale również wprowadzania technologii i rozwiązań prawnych służącym przeciwdziałaniu największemu wyzwaniu środowiskowemu, z którym musimy się mierzyć. W Polsce mamy wielu wspaniałych naukowców, odkrywców i pomysłowych twórców. Nierzadko przez brak systemowego wsparcia ich potencjał nie rozwija się w pełni. Jako państwo musimy wyposażyć kreatywne jednostki w narzędzia niezbędne do rozwiązania tego problemu. Przy udziale specjalistów opracujmy strategię i szczegółowy plan transformacji energetycznej umożliwiający ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku oraz zwiększmy udział OZE.

#10. Postępowa przedsiębiorczość. Jesteśmy kreatywnym narodem. Wystarczy nie blokować naszej pomysłowości nadmiernie zawiłymi i rozbudowanymi procedurami. Moim celem jest uproszczenie przepisów dotyczących rozwoju działalności małych, kreatywnych przedsiębiorstw. Chcę je wesprzeć poprzez programy podnoszące kwalifikacje i programy łączące różne grupy zawodowe w celu uzyskiwania wielopłaszczyznowych rozwiązań i wymiany doświadczeń. Kreatywność nie dotyczy jednak wyłącznie tych, którzy prowadzą działalność w miastach. Ważną gałąź naszej gospodarki stanowi również rolnictwo. Moje dotychczasowe doświadczenia dobitnie dowodzą, że niektórzy rolnicy mają wspaniałe pomysły na rozwój i promocję własnych działań przy jednoczesnym poszanowaniu ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Problemami najczęściej stającymi im na drodze są zawiłe, nieprzystępne przepisy oraz kwestie finansowe. Blokowane obecnie środki z Unii Europejskiej są naprawdę potrzebne również przedsiębiorcom naszej wsi – rolnikom. 

#11. Kolejnym punktem mojego programu jest zdrowe miasto i zdrowa wieś. Rozumiem przez to rozwiązania zarówno z zakresu ochrony zdrowia, jak przemyślanej planistyki i architektury. Szeroko rozwinięta profilaktyka zdrowotna wprowadzana już w szkołach podstawowych, promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowej, zbilansowanej diety, a także stworzenie powiatowych centrów zdrowia wszędzie tam, gdzie nie ma odpowiedniej diagnostyki. Wpływ na nasze zdrowie ma również brak przemyślanej organizacji przestrzeni. Chaotyczne rozbudowywanie miast i wsi musi się skończyć, ponieważ koszty tych przedsięwzięć ponosi całe społeczeństwo. Jednym z celów jakie sobie stawiam jest wzmocnienie narzędzi prawnych, mających przeciwdziałać niespójnej zabudowie oraz ukierunkowanych na promowanie przemyślanych oraz pragmatycznych rozwiązań. Polska jest piękna, budujmy ją mądrze zachowując to co najcenniejsze – podkarpacką przyrodę. 

#12. Problemy komunikacyjne, a co za tym idzie szeroko rozumiana dostępność, dotykają mieszkańców wielu mniejszych miejscowości w naszym regionie. Wiemy też, że brak dobrze zorganizowanego transportu publicznego niepotrzebnie zwiększa wydatki w gospodarstwach domowych. Wykluczenie komunikacyjne to palący problem, pociągający za sobą konieczność korzystania z własnych samochodów, co z kolei niekorzystnie odbija się na środowisku. Dostępna komunikacja, to wygoda i oszczędność dla mieszkańców. Dajmy odetchnąć planecie i swoim portfelom! Poprawmy zasięg transportu publicznego w naszym regionie oraz wprowadźmy 0% VAT na transport publiczny.

Chciałabym wesprzeć specjalistów w naszym regionie i pomóc im rozbudować dobre systemy wielopłaszczyznowej komunikacji dostępnej dla wszystkich obywateli. To moja dwunastka. Pomóżcie mi zrealizować te postulaty dla dobra nas wszystkich. Zapewne różnimy się w wielu kwestiach, ale jestem pewna, że przyświeca nam jeden wspólny cel – optymalny rozwój naszego Regionu! Zapraszam do współpracy. 

 Maria Januszczyk